Reference

Kotelny

Kotelny slouží k zajištění teplé vody nebo páry pro vytápění. Pro ohřev jsou používána pevná, plynná i kapalná paliva, případně elektrická energie. Kotelny jsou dále kategorizované dle výkonu.

Kotelny jsou zřizované jako domovní, blokové, případně jako centrální zdroje tepla.

Součástí kotelen jsou nejen samotné kotle, ale i další technologická zařízení, související s výrobou, případně distribucí tepla.

Řídicí systém zajišťuje jak řízení jednotlivých kotlů, tak tzv. okolí kotlů, skladování a dopravu paliva, úpravu vody pro použití jako topné medium a v neposlední řadě i zajištění bezpečného provozu, signalizací mezních stavů např. únik paliva.

Systém rovněž (dle legislativních požadavků) snímá a zapisuje vliv provozu na okolní prostředí.

Vedlejší činnost systému je navázání na měření tepla, elektrické energie a dalších používaných médií (plyn, topný olej,…).

Systém je většinou provázán pomocí komunikační sítě s hlavní výměníkovou stanicí, výměníkovými stanicemi, případně i objektovými předávacími stanicemi.

Obsluha systému probíhá buď místním operátorským pracovištěm, nebo je napojena na vzdálený dispečink.

Polní instrumentaci tvoří jak jednodušší snímače (tlaku, teploty), připojené do systému přes I/O, tak složité přístroje (měření tepla), které se systémem komunikují pomocí komunikačních protokolů.