Reference

Úpravny vody

Surová voda, která se odebírá jak z povrchových, tak podzemních zdrojů, pokud nevyhovuje požadavkům stanovených vyhláškou pro pitnou vodu, je upravována v úpravnách pitné vody.

Úprava vody probíhá na principu mechanickém, biologickém, chemickém nebo fyzikálně-chemickém.

Následně je pitná voda uchovávána ve vodojemech, odkud je průběžně dle aktuální potřeby dodávána do vodovodní sítě.

Řídicí systém zajišťuje jak řízení jednotlivých procesů čištění, tak skladování a dopravu vody, jak do úpravny, tak do vodovodní sítě.

Systém musí zajišťovat funkci nepřetržitě a bezpečně s ohledem na zajištění kvality vody pro lidskou spotřebu.

Vedlejší činnost systému je navázání na měření množství vody, elektrické energie a dalších používaných médií (chlor, vápno,…).

Systém je většinou provázán pomocí komunikační sítě s čerpacími stanicemi a to jak surové, tak pitné vody a v případě větších aglomerací i s úpravnami, které dodávají vodu do stejné vodovodní sítě.

Obsluha systému probíhá buď místním operátorským pracovištěm, nebo je napojena na vzdálený vodohospodářský dispečink.

Polní instrumentaci tvoří jak jednodušší snímače (tlaku, hladiny), připojené do systému přes I/O, tak složitých analytických přístrojů, které se systémem komunikují pomocí komunikačních protokolů.